Opintokokonaisuus: NYT! Kokonaisuus päivitetty: 5.3.2014 8:24


_Työ- ja organisaatiopsykologia, aineopinnot lv. 2013-2014 (35 op) - AY7024200

Huom!

Muutokset mahdollisia

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta   Syksy 2013
Paikkakunta   Kokonaisuus on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnoissa syvennetään jo perusopinnoista tuttuja teemoja kuten johtaminen ja organisaatiot, työssä jaksaminen ja motivointi sekä viestintä ja vuorovaikutus.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

AY7024201 Tiimijohtaminen 4 op
AY7024202 Muutosprosessin läpivieminen organisaatiossa 4 op
AY7024203 ja AY7024204 Työyhteisön viestintä 7 op
AY7024205 ja AY7024206 Kestävä työura 6 op
AY7024207 Projektityö 8 op

Työelämän erityiskysymyksiä 6 op (seuraavista opintojaksoista valitaan kaksi):
AY7024208 Motivaatio 3 op
AY7024209 Ikääntyminen, työ ja jaksaminen 3 op
AY7024210 Psykologinen sopimus, luottamus ja oikeudenmukaisuus organisaatiossa 3 op 
AY7024211 Työelämän ihmissuhteet, konfliktit ja niiden ratkaiseminen 3 op

Maksu yhteensä   350,00 euroa
Maksun kuvaus  

Tutustu avoimen yliopiston hinnastoon ja perumisehtoihin. Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 .

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen Kevät 2014

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan opintojakson kohdalta.

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopistoPuhelin: 050 467 8460 (Joensuun kampus) ja 040 355 3945 (Kuopion kampus)
Sähköposti: avoinyliopisto@uef.fi
WWW: http://www.uef.fi/avoinyliopisto
Yhteyshenkilöt  

 

Koulutussihteeri Sari Ryynänen , Puh. 050 466 8611
Suunnittelija Leila Peiponen , Puh. 050 524 8199

Lisätiedot  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:19

Tiimijohtaminen (4 op) - AY7024201

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa, että tiimien käyttöä johtamisen välineenä on perusteltu eri näkökulmista, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia,
- pohtii itseään tiimin jäsenenä ja tiimin rakentajana.

Sisältö
Opintojakson tavoitteena on tuoda esille eri näkökulmia tiimien käyttöön johtamisen välineenä.

Maksu yhteensä   40,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Suoritustapa
Vapaaehtoiset luennot (6 h), aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Opetuksen aika ja paikka  
Mahdolliset orientaatioluennot (6 t)
Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja  

KTM Tiina Tarvainen

Kirjallisuus  

Oppimateriaali (valitaan yksi seuraavista teoksista):
Belbin, M.
Team Roles at Work. 1993.
Huusko, L.
Sopiva tiimi. 2003. (http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-424-7/urn_isbn_952-458-424-7.pdf)
Katzenbach, J. R. & Smith, D. K.
Tiimit ja tuloksekas yritys (The Wisdom of Teams). 1998 tai 1994.

ja lisäksi tutkimusartikkeleita (vähintään kaksi) ja vähintään yksi tiimejä käsittelevä väitöskirja

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:19

Muutosprosessin läpivieminen organisaatiossa (4 op) - AY704202

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää muutoksen organisaation ilmiönä, osaa tunnistaa ja jäsentää muutosprosesseja, niiden luonnetta, tasoja, lähestymistapoja muutokseen,
- tuntee muutosmalleja ja muutoksen läpiviemisen strategioita,
- tietää muutoksen toimijoiden rooleista sekä organisaation kehittämisen keskeisistä viitekehyksistä.

Sisältö
Opintojakson päämääränä on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään muutosta ja sen läpiviemisen prosesseja organisaatiossa sekä tutustua organisaation kehittämiseen.
 

Maksu yhteensä   40,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Suoritustapa
Vapaaehtoiset luennot (6 h), oppimistehtävä ja sitä tukeva materiaali
 

Opetuksen aika ja paikka  

 

 

Opettaja  

Luennot: KTT, professori Taina Savolainen
Oppimistehtävät: KTM Tiina Tarvainen

Kirjallisuus  

 

 

 

 

Oppimateriaali

Burke, W. Organizational Change - Theory and Practice. 2010. tai

Carnall, C.A. Managing Change in Organization. 4. painos. 2003. tai

Paton, A. R. & McCalman, J. Change Management. A Guide to Effective Implementation. 2008.

sekä itse hankitut oppimistehtävään sopivat artikkelit

 

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 16.4.2013 10:35

TYÖYHTEISÖN VIESTINTÄ (7 op) - AY7024203 ja AY7024204

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

AY7024203 ja AY7024204 TYÖYHTEISÖN VIESTINTÄ 7 op
Communications in workplace communities

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii tekemään havaintoja viestinnän merkityksestä, tehtävistä ja tavoitteista työyhteisössä,
- saa eväitä työyhteisön viestinnän analysoimiseen, sekä ennen kaikkea omien viestintätaitojen monipuoliseen kehittämiseen.

Sisältö
Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan ja analysoimaan viestintää työyhteisössä. Opintojakso jakautuu kahteen osioon: Viestintä työyhteisön voimavarana (3 op) ja Vuorovaikutustaidot työyhteisössä (4 op).

Osiossa Viestintä työyhteisön voimavarana tarkastellaan monipuolisesti viestintää; millainen merkitys viestinnällä on työyhteisössä ja mitkä ovat viestinnän tehtävät. Opintojaksolla pohditaan myös nykyisten työyhteisöjen arkipäivän viestinnän haasteita kuten muutostilanteita.

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä -osiossa tarkastellaan erilaisia työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Erityisesti tiimiviestinnän tarkasteleminen tuo eväitä nykyajan työelämään. Tarkastelun kohteena ovat myös työyhteisöjen konfliktit. Osio sisältää 1-2 lähiopetuspäivää.

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:20

Viestintä työyhteisön voimavarana (3 op) - AY704203

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osiossa Viestintä työyhteisön voimavarana tarkastellaan monipuolisesti viestintää; millainen merkitys viestinnällä on työyhteisössä ja mitkä ovat viestinnän tehtävät. Opintojaksolla pohditaan myös nykyisten työyhteisöjen arkipäivän viestinnän haasteita kuten muutostilanteita.


 

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Tentti tai oppimistehtävät.

Opettaja  

FM Minna Haapsaari

Kirjallisuus  

Oppimateriaali
Juholin, E. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. 2008.
Juholin, E. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 2001.
Juuti, P. & Virtanen, P. Organisaatiomuutos. 2009.
Puro, J-P. Työviestinnän kipupisteet. Hallinta ja ratkaisut. 2003.
Verkko-oppimateriaali, Viestintätieteiden yliopistoverkosto:
Yhteisöviestinnän perusteet http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/yviperust/

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:20

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä (4 op) - AY7024204

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä -osiossa tarkastellaan erilaisia työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Erityisesti tiimiviestinnän tarkasteleminen tuo eväitä nykyajan työelämään. Tarkastelun kohteena ovat myös työyhteisöjen konfliktit. Osio sisältää 1-2 lähiopetuspäivää.


 

Maksu yhteensä   40,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

 

 

Opetuksen aika ja paikka  

 

 

 

Vapaaehtoinen lähiopetusjakso (noin 7 t), oppimistehtävät.

Ko. lähiopetus tullaan järjestämään Joensuussa Aurora 1, 2. krs, Sali AU214, Yliopistokatu 2

Pe. 13.12.2013 klo 16.30 – 20

La. 14.12.2013 klo 9.00 – 15

Lähiopetukseen voi tarvittaessa osallistua omalta tietokoneelta AC-yhteyden välityksellä.

Lähiopetukseen tulee ilmoittautua 29.11.2013 mennessä osoitteeseen sari.ryynanen@uef.fi  tai puh. 050 466 8611. ilmoittautuessa tulee ilmoittaa, tuleeko paikan päälle, vai osallistuuko AC:n välityksellä. Lähiopetus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10.

 

 

 

 

 

Opettaja  

FM Minna Haapsaari

Kirjallisuus  

Oppimateriaali
Hoover, J. D. Effective small group and team communication. 2002. tai
Galanese, G., Adams, K.& Brillhart, J. Effective group discussion: theory and practice. 2003.
Huhtinen, P.  Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2005.
Juholin, E. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. 2008.
Åberg, L. Viestinnän johtaminen. 2000.
Ojala, T. & Uutela, A. Rakentava vuorovaikutus. 1993.
Ruuska, K. Pidä projekti hallinnassa. 2005.
Trenholm, S. & Jensen, A. Interpersonal communication. Viides painos. 2003.
Jyväskylän yliopisto, ryhmäviestinnän Verkko-oppimateriaali, viestintätieteiden laitoshttp://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 16.4.2013 10:31

KESTÄVÄ TYÖURA (6 op) - AÝ7024205 ja AY7024206

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Opintojakso jakautuu kahteen osaan: Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen (3op) ja Työssä oppimisen monet muodot (3 op).

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:21

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen (3 op) - AY7024205

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hahmottaa hyvän ja kestävän työuran rakenteelliset ehdot ja vaihtoehdot,
- tutustuu nykyaikaisten organisaatioteorioiden näkemyksiin organisaation ohjattavuuden ehdoista sekä suunnitteluparadigmoihin,
- paneutuu myös organisaatioiden näkökulmasta inhimillisten pääoman ja tietovirtojen ohjailuun,
- oppii suunnitellun muutoksen ja muutosvastarinnan dynamiikan,
- osaa rytmittää muutostyöskentelyn oppimisen psykologisia lainalaisuuksia vastaavaksi sekä henkilöstön kehittämisen menetelmät tulevat tutuksi.

Sisältö
Opintojakson päämääränä on, että työ- ja organisaatiopsykologisen tiedon hyödyntämisen avulla kyetään tukemaan organisaatio- ja henkilöstöstrategioiden toteutumista ja että inhimillisen pääoman eettisesti ja liiketaloudellisesti perustellun kehittämisen yleiset tarttumapinnat tulevat tutuksi.
 

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Suoritustapa
Yksilötyönä tehtävät kaksi oppimistehtävää. Ne laaditaan esseinä, joissa opiskelija paneutuu erityisesti ongelman hahmotukseen, sen kehystämiseen.  Kun ilmiö on hyvin hahmotettu, käytännön ratkaisut eli operaatiot jäsentyvät myös helposti.

Opettaja  

KT Juha Varila

Kirjallisuus  

Oppimateriaali

Valitaan kaksi kohtaa seuraavista:

1.     Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. 2003 

2.     Seppänen-Järvelä, R. & Karjalainen, V. Kehittämistyön risteyksiä.2006.

3.     Aaltio, I. Johtajuus lisäarvona. 2008.

4.     Boje, D. Storytelling Organizations. 2008.

5.     Haslam, A.S., Reicher, S. D. & Platow, M. J. Uusi johtamisen psykologia. 2012.

Artikkelit
Varila, J. 1994. Hiljainen taitotieto ja henkilöstön kehittäminen. Aikuiskasvatus 14(3), 172–177.
Varila, J. 1999. Oppiva organisaatio - ideologiasta kehittämisen työkaluksi! Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim). Kohti yhteistä oppimista. Kannanottoja koulun kehittämiseen. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 74, 7–30.
Varila, J. 2004. Perustehtävä ja kestävän työuran kaari. Teoksessa A. Kervinen ja H. Selivuo (toim). Pala kerrallaan kohti kokonaisuutta. Ota -hankkeen lähtökohdat ja keskustelun avaus. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 88, 296–316.
Varila, J. 2010. Sitoutuminen, rakkaus, työhyvinvointi ja ammatti-identiteetti – työssä oppiminen muotoaa ja artisti maksaa laskun.
 
Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:21

Työssä oppimisen monet muodot - teorioista käytännön sovelluksiin (3 op) - AY7024206

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa työssä oppimisen monipuolisuuden ja näkee sen käyttökelpoisuuden henkilöstön kehittämisen kannalta; työssä oppiminen muokkaa ja sosiaalistaa ihmistä niin ”hyvässä kuin pahassakin”.

Sisältö
Työssä oppiminen tuottaa hyvän tyypin – mutta miten? On siis opittava oppimisen prosessin ja keinojen hallinta.
Työssä oppimisen tuottamien psykologisten ominaisuuksien (esimerkiksi kausaaliattribuoinnin tapa) siirto ja hyödyntäminen ihmisen kokonaiskuntoisuuden / työuran tukemiseen ja kehittämiseen.

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Suoritustapa
Oppimistehtävät tehdään yksilötyönä. Oppimistehtävinä laaditaan kaksi esseetä, joissa opiskelija joutuu erityisesti paneutumaan ongelman hahmotukseen.

Opettaja  

KT Juha Varila

Kirjallisuus  

 

Oppimateriaali

Varila, J. & Rekola, H. 2003. Mitä on työssä oppiminen?

Kinnunen, U. ym. 2008. Työ leipälajina.

Juujärvi, S.,Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa.

Haslam, A.S., Reicher, S. D. & Platow, M. J. Uusi johtamisen psykologia. 2012.

Lisäksi artikkelit:
Hakkarainen, K. & Palonen, T. & Paavola, S. 2002. Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen. Psykologia 37(6), 448–464.
Tynjälä, P. & Collin, K. 2000. Koulutus ja työelämä - pedagogisia näkökulmia. Aikuiskasvatus 20(4), 293–305.
Varila, J. 2004. Tunteet aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteeksi. Aikuiskasvatus 24(2), 92–101.

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 14.11.2013 13:12

Projektityö (8 op) - AY7024207

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet 
Opiskelija
- oppii soveltamaan organisaatioteorioita sekä uusinta tieteellistä tutkimustietoa,
- osoittaa kykyä muotoilla ongelma, etsiä aiheyhteyksiä, käyttää tehokkaasti oheisteoksia, itse valitsemia lähteitä sekä hakea tietoa monipuolisesti,
- saa valmiuksia itsenäiseen uuden tiedon hankkimiseen ja esittämiseen sekä sen kriittiseen arviointiin.

Sisältö
Organisaatioteorioiden ja uusimman tieteellisen tutkimustiedon soveltaminen projektityön kautta.
 

Maksu yhteensä   80,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Syksy 2013

Ilmoittautuminen Kevät 2014 (18.11.2013 alkaen)

 

 

 

Suoritustapa  

Opiskelija laatii sovitusta teemasta laajahkon kirjallisuuskatsauksen. tai opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön tai opiskelija toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen.

Opettaja  

PsT Matti Kuittinen

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 16.4.2013 10:31

TYÖELÄMÄN ERITYISKYSYMYKSIÄ 6 op, seuraavista opintojaksoista valitaan kaksi (6 op)

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

seuraavista opintojaksoista valitaan kaksi:

AY7024208 Motivaatio 3 op
AY7024209 Ikääntyminen, työ ja jaksaminen 3 op
AY7024210 Psykologinen sopimus, luottamus ja oikeudenmukaisuus organisaatiossa 3 op
AY7021211 Työelämän ihmissuhteet, konfliktit ja niiden ratkaiseminen 3 op

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:22

Motivaatio (3 op) - AY7024208

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy motivaatio-käsitteeseen sekä sen luonteesta esitettyihin perusteorioihin,
- ymmärtää motivaation merkityksen niin yksityiselämän kuin työn ja organisaatioiden toiminnan parissa. 
 
Sisältö

Motivaatio-käsite ja siitä esitetyt teoriat. Voidaanko yksilöiden motivaatioon vaikuttaa ja millä keinoin se on mahdollista?

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Oppimistehtävä

Opettaja  

PsM Timo Suhola

Kirjallisuus  

Oppimateriaali
Hämäläinen, P. Jaksamisesta innostumiseen: työssä ja elämässä. 2001.
Jaakkola, T. & Kataja, J. 2006. Taitolajina työ: johtaminen ja sisäinen motivaatio.
Liukkonen, J., Jaakkola, T. & Suvanto, A. (toim.) Rahasta vai rakkaudesta työhön? Mikä mieltä motivoi? 2002.
Ruohotie, P. Palkitseva ja kannustava johtaminen. 1999.
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2002.

 

 

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Suoritustapa
Oppimistehtävä

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:23

Ikääntyminen, työ ja jaksaminen (3 op) - AY7024209

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia yksilöön ja hänen työkykyynsä,
- oppii ymmärtämään eri-ikäisten työntekijöiden asemaa ja yhteistyön edellytyksiä työyhteisössä.

Sisältö
Ikääntyminen ja työssä jaksaminen

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014 

 

 

 

 

Suoritustapa  

Verkkotentti tai oppimistehtävä

Opettaja  

YTM Leila Peiponen

Kirjallisuus  
Oppimateriaali
Verkkotentti:

Ilmarinen Juhani. 2006. Pitkää työuraa – ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa.ja
Ilmarinen, J. ym. 2003. Kyvystä kiinni. Ikäjohtaminen yritysstrategiana. ja
Savioja. H. 2005. Suuret ikäluokat keski-iässä – työssä vai eläkkeelle?
Oppimistehtävä:
Ilmarinen Juhani. 2006. Pitkää työuraa – ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa.
Ja lisäksi muita oppimistehtävän valittuun teemaan liittyviä teoksia.
 

 

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto
Lisätiedot  

Arviointi 0-5

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:23

Psykologinen sopimus, luottamus ja oikeudenmukaisuus organisaatiossa (3 op) - AY7024210

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan kannalta.

Sisältö
Muuttuvassa maailmassa oman itsensä ja elämänsä jäsentäminen on äärimmäisen vaikeaa. Yksilön ongelma on yrittää löytää jatkuvuutta ja eheyttä tilanteessa, joka on täynnä epäjatkuvuutta ja tilanteessa, joka jättää ihmiset helposti ajelehtimaan. 
 

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Oppimistehtävä

Opettaja  

PsT Matti Kuittinen

Kirjallisuus  

Oppimateriaali (vähintään viisi seuraavista teoksista): 

Antila, J. Työn mielekkyydestä ja mielettömyydestä. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus; 305 2006. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt305.pdf
Coyle-Shapiro, J. (2008).
Psychological contracts. http://eprints.lse.ac.uk/26866/1/Psychological_contracts_(LSERO).pdf
George, C. (2009). The Psychological Contract: Managing and Developing Professional Groups. Open University Press. http://mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/9780335216123.pdf
(kirjan ensimmäinen luku)
Holvas, J. & Vähämäki, J. Odotustila. Pemfletti uudesta työstä. 2005.
Jaari, A. 2004. Itsetunto, elämänhallinta ja arvot - Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä.
Julkunen, R. Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun työprosesseista. 2008.
Juuti, P. Johtamispuhe. 2001.
Kautto-Koivula, K & Huhtaniemi, M. Rengistä isännäksi - vapaaksi kvartaalitalouden talutusnuorasta. 2006.
Koivumäki J. 2008 Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: Tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7314-2.pdf
Lindström, K. & Leppänen, A. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 2003.
Mahlakaarto, S. 2010 Subjektiksi työssä - identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24957/9789513939922.pdf?sequence=1
Mamia, T. ja Melin, H.  (toim.) Kenen ehdoilla työ joustaa? Johtajien ja henkilöstön näkökulmia. (löytyy myös netistä). 2006. 
Moilanen, L. Voimavarat ja elämisen hallinta tyypillisessä ja epätyypillisessä työssä palvelualalla
(http://www.mol.fi/tiedotus/Aikakauskirja/moilanen302.pdf). 2002.
Riikonen, E., Makkonen, M. & Vilkkumaa, I. Hullun työn tauti. Lukemisto tulevan hyvinvointikeskustelun pohjaksi. 2002.
Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys: miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. 
Siltala, J. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 2004 tai 2007.
Tökkäri, V. (2012) Käsittämätöntä! : mielekkyyden luomisen keinot ja funktiot työyhteisön kertomuksissa. http://www.doria.fi/handle/10024/77002  
JA lisäksi muuta täydentävää lähdemateriaalia NETTIHAKUJEN AVULLA.

 

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.1.2014 12:24

Työelämän ihmissuhteet, konfliktit ja niiden ratkaiseminen (3 op) - AY7024211

Opintotyyppi   aineopintoja
Koulutusala   Psykologia
Oppiaine   Työ- ja organisaatiopsykologia
Vastaava yliopisto   Itä-Suomen yliopisto – Filosofinen tiedekunta
Ajankohta Opintojakso on ajankohdasta riippumaton
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Jakson tavoitteena on antaa kuva työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta.

Opiskelija

  • perehtyy konfliktiprosessiin, sen tyypillisimpiin oireisiin ja syihin, erityyppisiin konflikteihin sekä niiden hallintaan ja ratkaisemiseen. Lisäksi opiskelija
  • pohtii vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi johtaminen ja esimiestyö, tunteet työyhteisössä tai työpaikkakiusaaminen ja sukupuolinen syrjintä työyhteisössä.
     

Sisältö

Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta.

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Kevät 2014

Suoritustapa  

Oppimistehtävät

Opettaja  

YTM Leila Peiponen

Kirjallisuus  

Haikonen, M. Konflikteista aiheutuva stressi ja siitä selviytyminen opettajan työssä. Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos. Tutkimusraportteja 1. 1999.
(http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosps/vk/haikonen/ ).
Järvinen, P. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. 2001.
Kuittinen, M. Defensiivinen käyttäytyminen yhteistyön ja kommunikaation esteenä: pienyrityksen tapaustutkimus. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 52. 2001.
Syvänen, S. Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista, esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt. Tampere University. Acta Universitatis Tamperensis; 942. 2003.
(http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5704-8.pdf ).

Toteuttaja   Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto