Opintokokonaisuus: Ennakkotieto Kokonaisuus päivitetty: 16.4.2014 16:45


Kulttuurihistorian perusopinnot, verkko-opinnot (25 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta   Syksy 2014 - Kevät 2015
Paikkakunta   Kokonaisuus on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Mikäli opiskelija on suorittanut kohdat Johdatus opintoihin, Historian mieli ja Kulttuurihistorian aikakaudet osana historian perusopintoja, sopii hän kaikki nämä kohdat korvaavasta 6 op:n suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.

Kenelle opinnot sopivat:

Kulttuurihistorian opinnot soveltuvat sekä yleissivistyksen että ammattitaidon kehittämiseen. Opinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen haluaville tai niillä jo toimiville. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot voi myös liittää historian aineenopettajan opintoihin.

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen ja muiden valintakriteereissä edellytettävien opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Miten opiskellaan:

Opinnot toteutetaan kokonaan paikkakunnasta riippumattomina verkko-opintoina. Kirjalliset kuulustelut suoritetaan verkon välityksellä omalla paikkakunnalla aineistotentteinä

Opintojen kesto:

Perusopinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät keväällä 2014. Ne on mahdollista suorittaa myös nopeammalla tai hitaammalla aikataululla oman opiskelusuunnitelman mukaisesti. Oikeus opintojen suorittamiseen on voimassa kolmen lukukauden ajan.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, opintomaksu tällöin 10 euroa/opintopiste.


Ohjeellinen aikataulu (ilmoitetaan myöhemmin):
Syksy 2014:

 

Kevät 2015:

 

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta:

Lue lisää kulttuurihistorian opintojen kotisivulta.

Lisätietoja ja neuvoja opintojen suunnitteluun ennen opintojen aloittamista ja opiskelun aikana antaa suunnittelija Katriina Mäkinen (yhteystiedot alla). Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja opinnoista sähköpostitse ennen opetuksen alkamista.

Maksu yhteensä   250,00 euroa
Maksun kuvaus  

Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 lukuvuoden ajan.

Yksittäisten opintojaksojen opintomaksu 10 euroa/opintopiste.

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.2014 klo 12.00.

Ilmoittautuminen opintoihin tehdään Avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Ohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen jälkeen. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua. Tutustu etukäteen ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.  Lisätietoja ilmoittautumisesta saa oppiaineen koulutussihteeriltä.

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto
Turun yliopiston Brahea-keskus, Itäinen Pitkäkatu 4 C, 3. krs (PharmaCity)
20014 TURUN YLIOPISTO
Puhelin: (02) 333 6334
Faksi: (02) 333 6220
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]utu.fi
WWW: http://www.utu.fi/avoin
Yhteyshenkilöt  

Suunnittelija Katriina Mäkinen, puh. 02 333 6289, etunimi.sukunimi[at]utu.fi
Koulutussihteeri Sari Hurula, puh. 02 333 6234, etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 16.4.2014 16:35

P1. Historian mieli (2 op) - HIST0011

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:
Kurssi johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija pohtii sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaa ja sen merkitystä.  Hän hahmottaa historiantutkimuksen sidoksia aikaansa, sen traditiota ja asemaa tieteenä. Kurssi esittelee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta sekä sen asemasta yhteiskunnassa. Henkilökohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla opiskelija oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Sisältö:
Kurssi koostuu luennoista, Turku-ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Suoritustapa  

Osallistuminen verkko-opetukseen pakollista, lisäksi harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 16.4.2014 16:36

P2 Kulttuurihistorian aikakaudet (4 op) - KUHI0238

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Osion jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteet sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän tuntee länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteet ja on tutustunut kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lukemiseen ja tulkinnan lähtökohtiin.

Sisältö: Osiolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävän avulla.

Suoritustapa  

Verkkokurssi ja harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Kirjallisuus  

Kurssin verkko-opetusalueella ilmoitettu aineisto.

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 16.4.2014 16:39

P3. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (5 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:
Opintojakso rakentaa yleiskuvan kulttuurihistorian luonteesta, tavoitteista ja vaiheista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Sisältö:
Opintojaksolla tutustutaan omatoimisesti verkkoalueella jaettuun kirjallisuuteen, aineistoon ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta. Opintojakso luo katsauksen kulttuurihistorian ideaan, tutkimusmenetelmiin ja aineistoihin sekä kulttuurihistorian määritelmiin ja näkökulmiin 1800-luvulta tähän päivään.

Suoritustapa  

Verkko-opetus ja harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja  

Hanne Koivisto

Kirjallisuus  

Verkkoalueella jaettava aineisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 16.4.2014 16:41

P4 Kulttuurihistorian tutkimusalat (10 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:
Opintojakso antaa mahdollisuuden perehtyä kulttuurihistorian tutkimusaloihin ja syventää tietämystä. Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää menneisyyttä sekä aikakausien että teemojen avulla.

Sisältö:
Opintojakson aikana syvennetään etenkin kurssin P2 Kulttuurihistorian aikakaudet tarjoamia tietoja ja tulkintoja. Jaksossa perehdytään kulttuurihistorian tutkimusaloihin. Kohdan teemat ja opetus antavat kuvan kulttuurihistorian monipuolisesta kentästä ja tutkimuksellisista mahdollisuuksista. Jakso voidaan suorittaa vuosittain vaihtuvilla kursseilla ja/tai itsenäisenä työskentelynä.

Suoritustapa  

Tentti, essee, lukupäiväkirja tai verkkokurssi

Opetuksen aika ja paikka  

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja  

Hanne Koivisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 16.4.2014 16:43

P5. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (4 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Kevät 2015
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa eritellä historian ja muistin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä, tutkimuksen eettisiä näkökohtia ja ylipäänsä historiallisen tiedon  käyttöä.

Sisältö: Historia on monin tavoin läsnä ihmisen ja yhteisön elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan sitä, miten historia näkyy nykyajassa ja sen arkipäivässä. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee ja historiasta kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita.
Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten historia elää opetuksessa, kulttuurialalla ja työelämässä laajemmin.

Suoritustapa  

Kirjallinen tentti, essee tai verkkokurssi

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto