Opintokokonaisuus: Kokonaisuus päivitetty: 10.9.2014 8:49


Kulttuurihistorian perusopinnot, verkko-opinnot (25 op) - KUHI0180

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta   Syksy 2014 - Kevät 2015
Paikkakunta   Kokonaisuus on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Mikäli opiskelija on suorittanut kohdat Historian mieli ja Kulttuurihistorian aikakaudet osana historian perusopintoja, sopii hän kaikki nämä kohdat korvaavasta 5 op:n suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.

Kenelle opinnot sopivat:

Kulttuurihistorian opinnot soveltuvat sekä yleissivistyksen että ammattitaidon kehittämiseen. Opinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen haluaville tai niillä jo toimiville. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot voi myös liittää historian aineenopettajan opintoihin.

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen ja muiden valintakriteereissä edellytettävien opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Miten opiskellaan:

Opinnot toteutetaan kokonaan paikkakunnasta riippumattomina verkko-opintoina. Kirjalliset kuulustelut suoritetaan verkon välityksellä omalla paikkakunnalla aineistotentteinä

Opintojen kesto:

Perusopinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät keväällä 2015. Ne on mahdollista suorittaa myös nopeammalla tai hitaammalla aikataululla oman opiskelusuunnitelman mukaisesti. Oikeus opintojen suorittamiseen on voimassa kolmen lukukauden ajan.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, opintomaksu tällöin 10 euroa/opintopiste.


Ohjeellinen aikataulu:

Syksy 2014:

Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op - 15.9. - 30.10.2014
Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 4 op - 3.11. - 12.12.2014

Kevät 2015:

Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op - 12.1. - 6.3.2015
Historian mieli 2 op - 13.4. - 15.5.2015
Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op - avoimen yliopiston yleisen tenttipäivät keväällä 2015
 

Lisätietoja ja opintoneuvonta:

Lue lisää kulttuurihistorian opintojen kotisivulta.

Lisätietoja ja neuvoja opintojen suunnitteluun ennen opintojen aloittamista ja opiskelun aikana antaa suunnittelija Katriina Mäkinen (yhteystiedot alla). Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja opinnoista sähköpostitse ennen opetuksen alkamista.

Maksu yhteensä   250,00 euroa
Maksun kuvaus  

Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 lukuvuoden ajan.

Yksittäinä jaksoina on mahdollista suorittaa Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op ja Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 4 op. Yksittäisten opintojaksojen opintomaksu 10 euroa/opintopiste.

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.2014 klo 12.00 ja päättyy 15.9.2014.

Ilmoittautuminen opintoihin tehdään Avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Ohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen jälkeen. Opintomaksun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua. Tutustu etukäteen ilmoittautumis- ja maksuehtoihin.  Lisätietoja ilmoittautumisesta saa oppiaineen koulutussihteeriltä.

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto
Turun yliopiston Brahea-keskus, Itäinen Pitkäkatu 4 C, 3. krs (PharmaCity)
20014 TURUN YLIOPISTO
Puhelin: (02) 333 6334
Faksi: (02) 333 6220
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]utu.fi
WWW: http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/Sivut/home.aspx
Yhteyshenkilöt  

Suunnittelija Katriina Mäkinen, puh. 02 333 6289, etunimi.sukunimi[at]utu.fi
Koulutussihteeri Sari Hurula, puh. 02 333 6234, etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Ennakkotieto Opintojakso päivitetty: 25.6.2014 15:52

P1. Historian mieli (2 op) - HIST0011

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:
Kurssi johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija pohtii sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaa ja sen merkitystä.  Hän hahmottaa historiantutkimuksen sidoksia aikaansa, sen traditiota ja asemaa tieteenä. Kurssi esittelee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta sekä sen asemasta yhteiskunnassa. Henkilökohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla opiskelija oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Sisältö:
Kurssi koostuu pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta. Oppimateriaalit esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Suoritustapa  

Osallistuminen verkko-opetukseen pakollista, lisäksi harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

13.4. - 15.5.2015

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 28.10.2014 12:05

P2 Kulttuurihistorian aikakaudet (4 op) - KUHI0238

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Osion jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteet sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän tuntee länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteet ja on tutustunut kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lukemiseen ja tulkinnan lähtökohtiin.

Sisältö: Osiolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävän avulla.

Suoritustapa  

Verkkokurssi ja harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

15.9. - 30.10.2014

Tentti  

1. tentti: tiistai 11.11. (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)
2. tentti: tiistai 25.11. (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)
3. tentti: keskiviikkona 10.12. (avoimen yliopiston yleinen tenttipäivä, ilmoittaudu Moodlessa olevan tenttiin ilmoittautumislomakkeen kautta)

 

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Kirjallisuus  

Kurssin verkko-opetusalueella ilmoitettu aineisto.

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 22.10.2014 11:56

P3. Kulttuurihistorian metodologia ja historia (5 op) - KUHI0292

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Kevät 2015
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:  

Kurssin luento-osuuden jälkeen opiskelija on tutustunut historiaa koskevan tiedon mahdollisuuksiin, historiantutkimuksen prosessiin, joihinkin tutkimusmenetelmiin ja lähdeaineistoihin. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen opiskelija on saanut asiasta käytännön kokemusta analysoituaan historiatieteellisiä tekstejä ja harjoiteltuaan kirjallisessa tehtävässä historiatieteellisen tutkimus- ja kirjoittamisprosessin perusperiaatteita. Opiskelija on saanut kokemusta myös seminaarikeskustelusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija on saanut perusvalmiuksia historiatieteelliseen ajatteluun, tutkimusprosessiin ja kirjalliseen esittämiseen.

Sisältö:
Opintojaksolla tutustutaan verkkoalueella jaettuun kirjallisuuteen, aineistoon ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta.

Suoritustapa  

Verkko-opetus ja harjoitustehtävät

Opetuksen aika ja paikka  

12.1. - 6.3.2015

Opettaja  

Hanne Koivisto

Kirjallisuus  

Verkkoalueella jaettava aineisto

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 1.4.2015 10:45

P4 Kulttuurihistorian tutkimusalat (10 op) - KUHI0293, KUHI0294

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Kevät 2015
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:
Opintojakso antaa mahdollisuuden perehtyä kulttuurihistorian tutkimusaloihin ja syventää tietämystä. Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää menneisyyttä sekä aikakausien että teemojen avulla.

Sisältö:
Opintojakson aikana syvennetään etenkin kurssin P2 Kulttuurihistorian aikakaudet tarjoamia tietoja ja tulkintoja. Jaksossa perehdytään kulttuurihistorian tutkimusaloihin. Kohdan teemat ja opetus antavat kuvan kulttuurihistorian monipuolisesta kentästä ja tutkimuksellisista mahdollisuuksista. Jakso voidaan suorittaa vuosittain vaihtuvilla kursseilla ja/tai itsenäisenä työskentelynä.

Suoritustapa  

Verkkotentti moodlessa tai essee tai korvaava kurssi

Opetuksen aika ja paikka  

1. Verkkotentti tai

2. Korvaava luentokurssi Turussa 5 op: Kulttuuria, taidetta ja politiikkaa 30-luvun Suomesta. Alkaa 1.9.2014.

3. Korvaava kurssi verkossa 5 op: Autoilun kulttuurihistoria (kesäkuu 2015) tai

4. Ekskursio Tukholmaan 5 op (omakustanteinen). Tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkaohjelmaan + essee (kevät 2015) PERUUTETTU!

 

Tentti  

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät keväällä 2015: 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 20.5., 16.6. ja 19.8.2015

Opettaja  

Hanne Koivisto

Kirjallisuus  

Opiskelija valitsee seuraavista kirjapaketeista 2 x 5 op:
 

1.  Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoria 5 op
Mustakallio, Katariina: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. 2008,
Roomalaisten arkea ja juhlaa. Toim. Marja-Leena Hänninen ja Maijastina Kahlos . 2004 ja
Heikkilä, Tuomas & Lehmijoki-Gardner, Maiju:
Keskiajan kirkko. Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. 2002.


2.  Uusi aika ja modernin synty 5 op
Forsström, Riikka: Kaunis turhuus – Ylellisyys ja nautinnot yksinvaltiuden ajan Ranskassa. 2011 ja
Tuohela, Kirsi:
Huhtikuun tekstit. Kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia 1870-1900, 2008.
 

3. Kulttuurimiljöö 5 op
Knapas, Marja-Terttu, Heikkilä, Timo ja Åvist, Timo: Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. 2009, 
Ihmisiä ja elämää Kirjakkalan, Mathildedalin ja Teijon vanhoissa ruukkikylissä. Toim. Leena Rossi. 2003 ja
Konttinen, Riitta: Onnellista asua maalla. Tuusulanjärven taiteilijayhteisö. 2014.
 

4. Sukupuolihistoria 5 op
Aalto, Ilana: Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. 2012 (saatavana sähköisenä) ja
Vainio-Korhonen, Kirsi:
Ujostelemattomat. kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. 2012.
 
5.  Populaarikulttuuri 5 op
Mäkelä, Janne: Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa. 2011,
Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin - Suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. 2007 ja
Kaarninen, Pekka:
Tukkijätkät ja moterni. Tukkilaisuus, metsätyö ja metsäteollisuus suomalaisissa näytelmäelokuvissa. 2013.
 

6. Kansainvälisyys ja Suomen  kulttuurihistoria 5 op
Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarela. 2013.
Laamanen, Ville:
Suuri levottomuus.Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. 2014  ja
Kirjoituksia sankaruudesta. Toim. Ulla-Maija Peltonen ja Ilona Kemppainen. 2010. 
 

7.  Sodan historiaa 5 op
Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Toim. Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki . 2006  ja Kivimäki, Ville: Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945. 2013.

 

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 27.9.2014 21:32

P5. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (4 op) - KUHI0240

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2014 - Kevät 2015
Paikkakunta Opintojakso on paikkakunnasta riippumaton

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa eritellä historian ja muistin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä, tutkimuksen eettisiä näkökohtia ja ylipäänsä historiallisen tiedon  käyttöä.

Sisältö: Historia on monin tavoin läsnä ihmisen ja yhteisön elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan sitä, miten historia näkyy nykyajassa ja sen arkipäivässä. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee ja historiasta kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita.
Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten historia elää opetuksessa, kulttuurialalla ja työelämässä laajemmin.

Suoritustapa  

Kirjallinen tentti, essee, verkkokurssi tai luentosarja Turussa.

Opetuksen aika ja paikka  

Verkkokurssin ajankohta: 3.11. - 12.12.2014

Luentosarja Turussa:  

Luennot 28.10.-25.11. tiistaisin klo 17–20 Janus-salissa (Sirkkala, Kaivokatu 12)

Luentojen lisäksi harjoitustyö.

Opettaja  

Lehtori Hanne Koivisto

Luennot Turussa pitää prof. Kari Immonen. Harjoitustyön ottaa vastaan Katriina Mäkinen.

Kirjallisuus  

Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula. (2010);
Davis, Natalie Zemon: Slaves on Screen: Film and Historical Vision (2000).

Sekä yksi seuraavista:

IC-98: A View from the Other Side (2011), http://vimeo.com/59128708

Lena Muhina: Piirityspäiväkirja. (2014).

W.G. Sebald: Ilmasota ja kirjallisuus (2014).

 

Toteuttaja   Turun yliopiston avoin yliopisto