Opintokokonaisuus: Kokonaisuus päivitetty: 20.6.2013 10:25


Kulttuurihistorian perusopinnot, monimuoto-opetus (25 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta   Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta   Korpilahti

Opintojen kuvaus

Kulttuurihistorian opinnoissa länsimaiseen kulttuuriin perehdytään uusista näkökulmista. Kulttuurihistorioitsijaa kiinnostavat menneisyyden ihmisen ajattelemisen tavat ja historian merkitys nykyajassa. Perusopinnoissa menneisyyttä tarkastellaan eri aikakausien, näkökulmien ja historian käytön kautta. Näkökulmallisuutta hyödyntäen edetään antiikista aina nykypäivään asti.

Kenelle opinnot sopivat

Kulttuurihistorian opinnot soveltuvat sekä yleissivistyksen että ammattitaidon kehittämiseen. Opinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen haluaville tai niillä jo toimiville. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot voi myös liittää historian aineenopettajan opintoihin.

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen ja muiden valintakriteereissä edellytettävien opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Miten opiskellaan

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja tutustumiskäynneistä. Opinnot suoritetaan kirjallisilla tenteillä joko luentojen tai kirjallisuuden pohjalta sekä harjoitustöillä. Muutamilla luentokursseilla on käytössä verkko-oppimisympäristö.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 0–5 tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen arvosanojen painotettuna keskiarvona.

Opintojen kesto

Perusopinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät keväällä 2014. Ne on mahdollista suorittaa myös nopeammalla tai hitaammalla aikataululla oman opiskelusuunnitelman mukaisesti. Oikeus opintojen suorittamiseen on voimassa kolmen lukukauden ajan.

Lisätietoja ja opintoneuvonta

Lue lisää kulttuurihistorian opintojen kotisivulta.

 

Avoimen yliopiston perimä maksu   220,00 euroa
Maksun kuvaus  

Avoimen yliopiston opintomaksu opintokokonaisuudesta (25 op) on 220 euroa. Lisäksi opinnot järjestävä oppilaitos perii omien kustannustensa mukaisen maksun.

Ilmoittautuminen  

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen (ks. toteuttaja).

Sen jälkeen, kun opiskelupaikka oppilaitoksessa on varmistunut, ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Ilmoittautuminen on mahdollista 15.8.2013 klo 12.00 alkaen. Ilmoittautuminen opintoihin tehdään Avoimen yliopiston NettiOpsu -palvelussa. Ilmoittautumisohjeet ovat Ilmoittautuminen opintoihin -sivulla. Opintomaksu laskutetaan opiskelijalta opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta). Tutustu etukäteen ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Lisätietoja saa oppiaineen koulutussihteeriltä.

Toteuttaja   Alkio-opisto
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
Puhelin: 020 786 2750
Sähköposti: toimisto@alkio.fi
WWW: http://www.alkio.fi/
Yhteyshenkilöt  

Suunnittelija Katriina Mäkinen, puh. 02 333 6289, etunimi.sukunimi[at]utu.fi
Koulutussihteeri Sari Hurula, puh. 02 333 6234, etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 2.5.2013 13:04

P1. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin (1 op) - HIST0010

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee historia-aineiden rakenteet ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintonsa sekä mahdolliset muut opintonsa. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelukäytänteet ja kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan. 

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan historia-aineiden rakenteisiin, perehdytään opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin sekä tärkeimpiin tietokantoihin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat avoimen yliopiston suunnittelijan ja opinto-ohjaajan vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Suoritustapa  

Työskentely opintoryhmässä.

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 2.5.2013 13:02

P2. Historian mieli (2 op) - HIST0011

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet ja sisältö:

Opintojakso johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija pohtii sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaa ja sen merkitystä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen sidoksia aikaansa, sen traditiota ja asemaa tieteenä. Kurssi esittelee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta sekä sen asemasta yhteiskunnassa. Henkilökohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla opiskelija oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Opintojakso koostuu verkkomateriaalista, ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Suoritustapa  

Työskentely opintoryhmässä.

 

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 25.4.2013 9:59

P3. Näkökulmia kulttuurihistoriaan (9 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Opintojakso sisältää kolme osiota:

P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op
P3.2. Kulttuurihistorian historia – mikrohistoriasta synteesiin 2 op
P3.3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 3 op

 

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 25.4.2013 10:01

P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet (4 op) - KUHI0238

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Osion jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteet sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän tuntee länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteet ja on tutustunut kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lukemiseen ja tulkinnan lähtökohtiin.

Sisältö: Osiolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävien avulla.

Suoritustapa  

Työskentely opintoryhmässä.
Kirjallinen tentti luentojen pohjalta ja harjoitustehtäviä. Kurssin arvosanaksi tulee tentin arvosana. Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus  

Luennolla  ilmoitettu aineisto.

Toteuttaja   Alkio-opisto
Lisätiedot  

Jos kurssi on suoritettu historian perusopinnoissa, tehdään korvaava kirjatentti (4 op) kohdasta 4. Kulttuurihistorian tutkimusalat. Tentin vastaanottaja on lehtori Hanne Koivisto.

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 25.4.2013 10:08

P3.2. Kulttuurihistorian historia – mikrohistoriasta synteesiin (2 op) - KUHI0239

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Kurssi rakentaa yleiskuvan kulttuurihistorian historian keskeisistä vaiheista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan omatoimisesti verkkoalueella jaettuihin teksteihin, historiankirjoitukseen ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta. Kurssilla pohditaan, miten kulttuurihistoria on määritelty ja millaisista näkökulmista sitä on tutkittu 1800-luvulta tähän päivään.

Suoritustapa  

Luennot ja harjoitustehtävä.

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 3.5.2013 13:14

P3.3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (3 op) - KUHI0240

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa havainnoida historiantutkimuksen laajoja kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä, tutkimuksen eettisiä näkökohtia ja historiallisen tiedon muotoja ja käyttöä. Opiskelija ymmärtää ne keskeiset käsitteet, joilla historian läsnäolosta puhutaan.

Sisältö: Historia on monin tavoin läsnä ihmisen ja yhteisön elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan sitä, miten historia näkyy nykyajassa ja sen arkipäivässä. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee ja historiasta kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita.
Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten historia elää opetuksessa, kulttuurialalla ja työelämässä laajemmin.

Suoritustapa  

Kirjallinen tentti, essee tai kurssi

Kirjallisuus  

Medeiasta pronssisoturiin - Kuka tekee menneestä historiaa? Historia mirabilis 6. Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula
ja lisäksi kaksi seuraavista:

Sebald, W.G.: Austerlitz. 2001;
Abu-Hanna, Umayya: Nurinkurin, 2003;
Pérez-Reverte, Arturo: Taistelumaalari. 2007.

 

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 25.4.2013 10:04

P4. Tutkimuksen perusteet (4 op) - KUHI0247

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet: 

Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut historiaa, erityisesti kulttuurihistoriaa koskevan tiedon mahdollisuuksiin, historiantutkimuksen prosessiin, joihinkin tutkimusmenetelmiin ja lähdeaineistoihin. Hän on saanut harjoitustehtävien ja opetuskeskusteluiden kautta käytännön kokemusta analysoituaan kulttuurihistoriallisia tekstejä ja harjoiteltuaan tutkimus- ja kirjoittamisprosessin perusperiaatteita. Opiskelija on saanut kokemusta myös seminaarikeskustelusta.

Sisältö:

1. Teoriaosuudessa opiskelijat saavat käsityksen historiaa, erityisesti kulttuurihistoriaa koskevan tiedon perusperiaatteista, kulttuurihistoriallisesta ajattelusta ja näkökulmista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä ja lähdeaineistojen käytöstä.

2. Harjoitustehtävissä syvennetään opittua tietoa analysoimalla lähdeaineistoja, menetelmiä ja lähestymistapoja sekä opetellaan tieteellisen ajattelu- ja esittämistavan käytäntöjä.

Suoritustapa  

Luennot 12 tuntia, pienryhmätyöskentely 20 tuntia.

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, harjoitustyö, tentti.

Opettaja  

Oppilaitoksen tuutori

Toteuttaja   Alkio-opisto

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 3.5.2013 13:54

P5. Kulttuurihistorian tutkimusaloja (9 op)

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Humanistinen
Oppiaine   Kulttuurihistoria
Vastaava yliopisto   Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Korpilahti

Opintojen kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakso antaa mahdollisuuden perehtyä kulttuurihistorian tutkimusaloihin ja syventää tietämystä. Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää menneisyyttä sekä aikakausien että teemojen avulla.

Sisältö:

Opintojakson aikana syvennetään Kulttuurihistorian perusteet -jakson tarjoamia tietoja ja näkemyksiä. Jaksossa perehdytään kulttuurihistorian tutkimusaloihin eri aikakausien ja teemojen kautta. Kohdan teemat antavat kuvan kulttuurihistorian laajasta kentästä ja tutkimuksellisista mahdollisuuksista.

Suoritustapa  

Kirjatentti, essee tai korvaava luentokurssi, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opiskelija valitsee seuraavista kirjapaketeista 3 x 3 op.

P5.1. Antiikin yhteisöt (3 op) - KUHIA166:
Mustakallio, Katariina: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. 2008 ja
Roomalaisten arkea ja juhlaa. Toim. Marja-Leena Hänninen ja Maijastina Kahlos. 2004.
 

P5.2. Keskiajan kulttuuri (3 op) - KUHIA167:
Heikkilä, Tuomas & Lehmijoki-Gardner, Maiju: Keskiajan kirkko. Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. 2002 ja Bartlett, Robert: Hirtetty mies. 2007.
 

P5.3. Uusi aika (3 op) - KUHIA176:
Forsström, Riikka: Kaunis turhuus – Ylellisyys ja nautinnot yksinvaltiuden ajan Ranskassa. 2011.
 

P5.4. Modernin synty (3 op) - KUHIA169:
Tuohela, Kirsi: Huhtikuun tekstit. Kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia 1870-1900, 2008.
 

P5.5. Kulttuurimiljöö(3 op) - KUHIA174:
Knapas, Marja-Terttu, Heikkilä, Timo ja Åvist, Timo: Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. 2009 ja Ihmisiä ja elämää Kirjakkalan, Mathildedalin ja Teijon vanhoissa ruukkikylissä. Toim. Leena Rossi. 2003

 

P5.6. Sukupuolihistoria (3 op) - KUHI0250:
Aalto, Ilana: Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. 2012.
 

P5.7. Tiedon ja tietämisen kulttuurihistoria (3 op) - KUHI0252:
Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Toim. Marja-Liisa Honkasalo ja Hannu Salmi. 2012. Sivut 1-167 ja
Gere Gere, Charlie: Digitaalinen kulttuuri. 2006 (2002).
 

P5.8. Populaarikulttuuri (3 op) - KUHI0253
Mäkelä, Janne: Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa. 2011 ja
Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin - Suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. 2007.
 

P5.9. Kansainvälisyyden kulttuurihistoria (3 op) - KUHIA175
Hapuli, Ritva: Ulkomailla. 2003 ja
Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Toim. Anne Ollila ja Juhana Saarela. 2013
 

P5.10. Suomen kulttuurihistoria (3 op) - KUHIA828
Kirjoituksia sankaruudesta. Toim. Ulla-Maija Peltonen ja Ilona Kemppainen. 2010 ja
Suomi outo pohjoinen maa. Toim. Tuomas M.S. Lehtonen. 1999.
 

P5.11. Sodan historiaa (3 op) - KUHI0255
Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Toim. Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki. 2006. Sivut 1-157 ja
Englund, Peter: Kirjeitä nollapisteestä: historiallisia esseitä. 1998.

 

Toteuttaja   Alkio-opisto