Opiskelutaidot

Oppiminen muuttaa ja kehittää ajattelua – se ei ole vain tiedon lisääntymistä, vaan opiskeltavien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin: oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Avoimessa yliopistossa opiskelu on käytännössä muun muassa

  • lukemista: tieteellisen kirjallisuuden lukeminen on keskeinen osa opiskelua. Lukeminen edellyttää laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamista, erilaisten tietojen vertailua ja suhteuttamista aikaisempiin tietoihin.
  • kirjoittamista: erilaisten kirjallisten tehtävien tekeminen yksin tai yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa on olennainen osa opiskelua. Esimerkiksi esseen tai tutkielman tekeminen edellyttää tieteellisen kirjoittamisen perusteiden hallintaa. Verkko-opiskelussa myös keskustelu tapahtuu kirjoittamalla. Kirjoittaminen on tehokas tapa oppia ja arvioida omaa oppijana kehittymistään esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai portfolion avulla.
  • kuuntelemista: osallistuminen luennolle tai puhelinopetukseen edellyttää aktiivista kuuntelemista. Ryhmätyöskentelyssä toisten opiskelijoiden kuunteleminen ja avoin ilmapiiri ovat edellytyksenä oppimista syventäville keskusteluille.
  • keskustelemista: keskustelemalla oppii samalla sekä asiasisältöjä että kommunikointitaitoja. Ryhmässä työskentely on oman osaamisen jakamista toisten opiskelijoiden kanssa.
  • tiedonhakemista: kirjallisissa tehtävissä tarvitaan erilaisia tiedonlähteitä, joiden hakemiseen saa apua kirjastoista. Tiedonhaku verkosta edellyttää kykyä kriittiseen tiedonhakuun.
  • oppimaan oppimista: opiskelua ja oppimista voi harjoitella ja omia opiskelutaitojaan voi kehittää. Oman oppimisen arviointiin saa tukea esimerkiksi opintosuorituksista saadun palautteen kautta.

Oppijana kehittyminen

Opiskelija voi itse paljonkin vaikuttaa siihen miten oppii ja ymmärtää asioita. Omia oppimistaitojaan voi kehittää joko itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ohjaajilta, opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute auttaa arvioimaan omaa oppijana kehittymistä ja onnistuneet vuorovaikutuskokemukset tuovat luottamusta omaan osaamiseen. Vuorovaikutuksen kautta voi saada tukea opiskeluun ja mahdollisuuksia maailmankuvan avartamiseen ja omien käsitysten ja ideoiden testaamiseen. Tärkeimmät edellytykset menestykselliseen oppimiseen ovat:

  • halu oppia – motivaatio
  • tekemällä oppiminen – harjoittelu ja erehdysten kautta oppiminen
  • palautteen saaminen –­ johdattelee positiivisiin tunteisiin siitä, mitä on oppinut
  • sulattelu ­­–­ aikaa oman oppimisen reflektoinnille.

Opiskelutaitoja, esimerkiksi lukutekniikkaa tai tieteellistä kirjoittamista, voi kehittää myös sitä varten suunnitelluilla opinnoilla.

  Tutustu opetustietokannassa oleviin opiskelua tukeviin opintoihin

  Lisätietoa: mm. oppiminen ja oppimistaitojen kehittäminen (Verkko-tutor, Tampereen yliopisto) 

  Testi: oppimisstrategiat ja oppijana kehittyminen (Verkko-tutor, Tampereen yliopisto)

  Opiskelua tukevat materiaalit (Helsingin yliopiston Avoin yliopisto)

Tarvitaanko opiskelussa kielitaitoa?

Joillakin koulutusaloilla jo perusopintojen opiskelussa käytetään vieraskielistä kirjallisuutta. Aineopinnoissa tai syventävissä opinnoissa vieraskielistä oppimateriaalia tarvitaan useammin. Vieraskielinen oppimateriaali on yleensä englanninkielistä, mutta se voi joissain opinnoissa olla myös ruotsin- tai saksankielistä.

Vierasta kieltä voi oppia lukemaan tehokkaammin esimerkiksi osallistumalla avoimen yliopiston kieliopintoihin tai muuhun kielikoulutukseen. Kielten opetustarjonnan avoimissa yliopistoissa löytää valmiista selailunäkymistä tai tarkennetun haun avulla. Kielitaitoa voi kehittää myös verkosta löytyvien opiskeluaineistojen avulla.

  Tutustu opetustietokannassa oleviin kieli- ja viestintäopintoihin

  Ruotsin ja englannin kielitestit (Helsingin yliopiston Avoin yliopisto)

  Itseopiskelun kielilinkkejä (Helsingin yliopiston kielikeskus)

  Kieliverkko (Neljän suomalaisen korkeakoulun yhteistyössä kehittämää ruotsin perusopiskeluaineistoa)


Professori Johan von Wrightin haastatteluvideo, katkelmat:

  Oppiminen on tiedon rakentamista (kesto 2:06) 

  Voiko oppimista harjoitella? (kesto 4:22) 

  Oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa (kesto 1:08) 

Videon katseluun tarvittavan RealPlayerin voi hakea Realin www-sivuilta  kohdasta: FREE RealPlayer.